Doorverwijzing naar een psycholoog

Meestal wordt u verwezen door uw huisarts. U dient dan ook een verwijsbrief (altijd van een huisarts of medisch specialist) mee te nemen naar het eerste intake gesprek indien u aanspraak wilt maken op de vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Het hoort de volgende informatie te bevatten:  

  • Uw persoonlijke gegevens
  • De uitspraak " Er is vermoedelijk sprake van een DSM-V diagnose" gevolgd door de diagnose
  • Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
  • De gegevens van de huisarts en diens AGB- code
  • De datum van verwijzing moet voor de eerste afspraak liggen
 

Intake gesprek

Na de aanmelding zult u meestal binnen één a vier weken uitgenodigd worden. Er zal dan eerst een intake gesprek plaatsvinden waarin samen met u het probleem of de klacht in kaart gebracht wordt. Ook zullen er praktische vragen aan u gesteld worden zodat er een goed beeld van u en uw klacht ontstaat. Meestal wordt aanvullend hierop een (kort) diagnostisch onderzoek gedaan waarna de diagnose wordt gesteld.  

Tevens kunt u aangeven wat uw wensen en verwachtingen zijn betreffende de behandeling. Alle gesprekken duren 45 minuten. Gesprekken met een afwijkende tijdsduur worden na ratio berekend.

 

Na het eerste gesprek

Naar aanleiding van de intake wordt er samen met u een behandelplan opgesteld waarna de behandeling zal starten. Afhankelijk van de klacht zal de behandeling over het algemeen 5 tot 12 gesprekken in beslag nemen. Soms is echter langer nodig. De therapievorm die gekozen wordt hangt af van de klacht, het doel en de wensen die u zelf heeft.  

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.  

 

Dossier en Privacy

Van iedere cliënt wordt een dossier aangelegd met persoonsgegevens, de intake, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Na het afsluiten van het behandelcontact worden de gegevens 15 jaar bewaard. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. De psycholoog dient zich te houden aan een aantal wetten, nl. de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) en de Wet Klachtrecht, de Algemene verordening Gegevensbescherming(AVG) Dit houdt, o.a. in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat er, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, geen informatie verstrekt mag worden aan derden. Via de link kunt u lezen op welke wijze ik zal omgaan met uw privégegevens. 

Download privacyverklaring

Klachtenregeling

Verantwoordelijkheid, respect, integriteit en deskundigheid is voor Psy-Sensus een belangrijk uitgangspunt. Uiteraard probeert Psy-Sensus u op professionele wijze te helpen en de behandeling zo goed mogelijk op u en uw hulpvraag af te stemmen. Het kan echter voorkomen dat u onverhoeds toch een klacht heeft. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling maakt u dit dan kenbaar. We kunnen dan samen kijken of we het probleem kunnen oplossen. Mochten wij er echter samen niet uitkomen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van het NIP.