Valt u onder de psychologische zorg?

De Psychologische zorg is vanaf 2022 anders ingedeeld dan de jaren daarvoor. Er wordt sindsdien gewerkt met het zorgprestatiemodel. Als de klachten wijzen op een aandoening die is beschreven in de lijst van psychische aandoeningen, de zogenoemde DSM-V lijst, dan verwijst de arts u door naar de Generalistische Basis GGZ. U heeft vanuit uw basisverzekering dan recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Deze hulp valt onder het eigen risico voor volwassenen.

De geplande tijd van het consult bepaalt het tarief. Uiteindelijk zorgt dit voor een beter inzicht in de kosten bij cliënten. Er wordt per contact gedeclareerd (dit kan face to face contact of contact via beeldbellen zijn maar ook e-health, e-mails en telefonisch contact)

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Zo worden o.a. aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën, relatieproblemen, burn-out, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Eventueel kan dit nog wel vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen. Bij werkproblematiek wil de werkgever hier soms in meebetalen. Voor het behandelen van deze problemen is geen verwijzing nodig van uw huisarts. Voor uw behandeling ontvangt u dan van ons een factuur. Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur komt niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Dit houdt in dat de behandeling, voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt vergoed (indien er sprake is van een DSM-diagnose). Psychologische zorg wordt voor kinderen geregeld via de gemeente. Er zijn echter geen contracten met de gemeenten afgesloten.

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

Er is geen contract afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars (en de onderliggende labels). Uw behandeling wordt, afhankelijk van uw polis, voor een deel vergoedt door uw zorgverzekeraar.

* Caresq * Menzis Voor uw behandeling ontvangt u van ons een factuur. Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Wij vragen u de factuur aan ons te betalen binnen de betalingstermijn. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal de factuur voor een deel aan u vergoeden. Het verschil tussen onze factuur en de vergoeding van uw verzekeraar is voor eigen rekening. Wilt u precies weten hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar

Wat verandert er op de rekening? U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Particuliere tarieven eerstelijnspsychologie

Voor de kosten voor overige consulten of handelingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Consult   60 minuten     € 100,00

No-show (niet nagekomen afspraak)  

Een gemaakte afspraak dient 24 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd. Indien dit niet het geval is zal de afspraak (volledig) in rekening worden gebracht, dit ongeacht de opgeven reden voor afzegging.